Duurzame tuinhuizen Prefab wandpanelen Uniek bouwsysteem Zelfbouw of inclusief montage

Algemene voorwaarden Romahaus

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Sustainables B.V., gevestigd te Rotterdam, mede handelend onder de naam Romahaus, hierna te noemen: “Romahaus”.

1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Romahaus afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

2.1 Romahaus aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Romahaus onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Romahaus aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden

slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 De presentatie van de producten in de onlineshop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging om een ​​offerte aan te vragen. Door op de knop [Toevoegen aan winkelwagen] te klikken, legt de klant een bindende verklaring af dat hij het product wil kopen.

3.2 Een koopovereenkomst komt tot stand wanneer de offerteaanvraag direct na ontvangst door Romahaus wordt geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging per e-mail aan de opdrachtgever. Met de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever geldt het aanbod als een bindende bestelling, die dan pas als rechtsgeldig wordt beschouwd.

3.3 In de door Romahaus verzonden e-mail wordt de tekst van het contract, bestaande uit de offerte en leveringsvoorwaarden, op een harde schijf naar de opdrachtgever gestuurd. De tekst van het contract wordt door Romahaus opgeslagen in overeenstemming met de gegevensbescherming.

3.4 Door op de knop [offerte aanvragen] te klikken, bevestigt de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, het annuleringsbeleid en het cookie-en privacybeleid en akkoord te gaan met de geldigheid ervan.

3.5 Indien Romahaus na het sluiten van het contract kennis krijgt van feiten, in het bijzonder wanbetaling, die, volgens een goed commercieel oordeel, erop wijzen dat de vordering van de koopprijs in gevaar komt als gevolg van het onvermogen van de opdrachtgever om te betalen, is Romahaus gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

3.6 Orderwijzigingen en/of aanvullingen moeten schriftelijk worden doorgegeven om effectief te zijn.

3.7 Het contract wordt in het Nederlands gesloten.

Artikel 4 Gebruik van internet als communicatiemiddel

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Romahaus en de opdrachtgever, is Romahaus niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Romahaus.

Artikel 5 Persoonsgegevens

Romahaus respecteert en beschermt de privacy van zijn opdrachtgevers. Romahaus beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de opdrachtgever. Romahaus verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de opdrachtgever aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal Romahaus de gegevens gebruiken om zijn producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers.

Artikel 6 Overeenkomst op afstand

6.1 Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand heeft de opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht de overeenkomst binnen een termijn van 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

6.2 In het geval de opdrachtgever gebruikt maakt van zijn/haar recht als omschreven in het eerste lid van dit artikel zal Romahaus (een) eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedrag(en) binnen een termijn van 30 dagen nadat zij kennis heeft genomen van de ontbinding aan de opdrachtgever terugbetalen.

6.3 Romahaus behoudt zich het recht voor een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending te weigeren indien het vermoeden bestaat dat de goederen gebruikt dan wel beschadigd zijn.

Artikel 7 Overeenkomst

7.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Romahaus door zijn bevestiging.

7.2 Elke met Romahaus aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Romahaus van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

7.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Romahaus bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Romahaus niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 8 Prijzen

8.1 Alle overeenkomsten worden onder voorbehoud steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen inclusief omzetbelasting.

8.2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Romahaus niet.

8.3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

8.4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 9 Leveringstermijnen

9.1 Leveringsdata zijn bindend, tenzij deze uitdrukkelijk als niet-bindend tussen opdrachtgever en Romahaus zijn overeengekomen. Bij vertraging in de levering dient de opdrachtgever Romahaus hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Evenzo zal Romahaus de opdrachtgever onmiddellijk informeren indien een levering niet plaatsvindt.

9.2 De levertijd wordt bepaald in de verwachting dat Romahaus geen belemmeringen zal ondervinden bij de levering van de goederen.

9.3 Indien de klant 14 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum uitstel van levering aanvraagt, kan dit alleen indien 50% van de te leveren goederen is betaald. Indien een dergelijk verzoek tot uitstel 7 dagen voor de leveringsdatum wordt gedaan, dient 75% van de te leveren goederen te worden betaald.

9.4 Indien de klant de bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet heeft geaccepteerd, worden de goederen voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 10 Verplichtingen van de opdrachtgever

10.1 De klant zal assistentie verlenen bij het lossen.

10.2  Indien de bezorging wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kan de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor Romahaus aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Wijziging van de opdracht

11.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

11.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Romahaus ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

11.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Romahaus buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 12 Annuleren

12.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Romahaus reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij jegens Romahaus gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens een schadeloosstelling van 25% van de overeengekomen prijs aan Romahaus verschuldigd zijn indien hij 21 dagen voor de leverdatum annuleert, 50% van de overeengekomen prijs bij 14 dagen en 75% van de overeengekomen prijs bij 7 dagen voor de datum van levering. Opdrachtgever is voorts verplicht Romahaus te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

12.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Romahaus zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Reclame

13.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen, voor aanvang van de montage, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Romahaus terstond schriftelijk en onder begeleiding van foto’s op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Romahaus wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

13.2 Romahaus dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

13.3 Indien de reclame naar het oordeel van Romahaus juist is, zal hij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in originele toestand, ofwel een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde onderdelen.

Artikel 14 Garantie

14.1 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

14.2 De garantie omvat het opnieuw leveren van het afgekeurde materiaal. Romahaus geeft de navolgende garantietermijnen aan de opdrachtgever:

– 5 jaar op de profielen, dakgoten, daklijsten en dakconstructie;

– 5 jaar op de dakbedekking;

– 5 jaar op kozijnen, hang- en sluitwerk;

– 1 jaar op de montagewerkzaamheden.

14.3 Aanbevolen onderhoud aan de geleverde goederen:

–  Schoonhouden van dakgoten en controleren of het water vrij kan weg stromen;

 – Reinigen van onderdelen en het aanbrengen van een beschermende waxlaag;

–  Hang- en sluitwerk jaarlijks reinigen en smeermiddel aan de draaiende delen toedienen;

 – Controleren of de aansluiting van de wanden op de fundering nog waterdicht is.

14.4 Uitgesloten van garantie zijn onderdelen die zich na vervuiling slechts moeizaam laten reinigen, het nastellen van deuren/kozijnen als gevolg van werking van het materiaal, reparatie van dakgoten en dakbedekking ten gevolge van natuurgeweld, een waterdichte aansluiting van de wanden op de fundering, reparaties ten gevolge van een verzakte fundering.

14.5 Garantie en service zijn alleen van toepassing wanneer volledige betaling door Romahaus is ontvangen.

Artikel 15 Retentierecht

Wanneer Romahaus goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich

te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Romahaus heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Romahaus is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken, zoals beschreven in artikel “Garantie”;

d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van weer en licht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen;

f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

16.2 Romahaus is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Romahaus of van hen,

die door Romahaus te werk zijn gesteld.

16.3 Romahaus is niet gehouden geleden bedrijf- en/of gevolgschade van de opdrachtgever te vergoeden.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, extreme weersomstandigheden (vorst, ijzel, hagel, sneeuw, storm), belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Romahaus of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Romahaus, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Romahaus, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Romahaus overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

17.2 Romahaus is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

18.1 Zolang Romahaus geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Romahaus.

18.2 Romahaus heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

18.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 Wanprestatie en ontbinding

19.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor direct in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Romahaus ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

19.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Romahaus heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen

c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

19.3 Romahaus is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Romahaus reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Romahaus op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 20 Betaling

20.1 Tenzij anders overeengekomen, is de koopprijs onmiddellijk opeisbaar bij ontvangst van de goederen, vóór het lossen, zonder aftrek. Het aankoopbedrag kan contant of via internetbankieren worden voldaan met een kopie van de overboeking. Alleen in bijzondere gevallen is een aanbetaling vereist, de opdrachtgever ontvangt dan een apart bericht.

20.2 Voor deelleveringen dienen passende deelbetalingen te worden gedaan, die overeenkomen met de verhouding tot de totale levering. Indien de opdrachtgever met betaling in gebreke is, is Romahaus gerechtigd, na voorafgaande aanmaning, teruggave van de goederen te eisen en terug te nemen. Romahaus kan ook de doorverkoop en verwijdering van de geleverde goederen verbieden.

20.3 Een weigering van betaling of retentie is uitgesloten indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst bekend was met een gebrek of andere klachten. Dit geldt ook als het hem door grove nalatigheid onbekend is gebleven, tenzij Romahaus het gebrek of een andere reden tot klagen op bedrieglijke wijze heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak heeft aangenomen. Anders kan betaling slechts in redelijke mate worden ingehouden vanwege gebreken of andere klachten.

20.4 Een retentie of betaling of verrekening wegens bestaande tegenvorderingen van de klant is uitgesloten met uitzondering van onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen.

20.5 Romahaus is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en Incassobureau.

20.6 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op alle door Romahaus gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 22 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Romahaus, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.