Duurzame tuinhuizen Prefab wandpanelen Uniek bouwsysteem Zelfbouw of inclusief montage

Privacy beleid

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Wij, Romahaus (gevestigd te J.-D.-Lauenstein-Straße 1-3, 49767 Twist (Duitsland), ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 23091697), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Romahaus zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw Ordernummer, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Geslacht, Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats, E-mailadres ,Telefoonnummer, Land, Factuuradres, Afleveradres, Aankoophistorie, Afspraak datum, Vraag of opmerkingen, ingezonden foto’s.

Het doel van deze gegevensverwerking is het informeren over een aanvraag of een bestelling, de uitvoering van een (koop)overeenkomst, het leveren van de bestelling, en de uitvoering van klantenservice/support.

Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden ten behoeve van marketing- en advertentiedoeleinden.

Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren is het mogelijk dat we persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers en bezorgdiensten.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door u gegeven toestemming of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, namelijk de host/beheerder van de website, de logistieke service provider, lokale ondernemer of leverancier die het product levert en de bezorgdienstverlener om het product te kunnen leveren.

Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder dat er een grondslag voor aanwezig is. Waar nodig zijn verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier.

Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.